Home Interview WOLFGANG FLUR

WOLFGANG FLUR

by Didier Becu

Een van de te niet missen headliners op Winterfest is ongetwijfeld: Wolfgang Flür, één van de kernleden van Kraftwerk in hun hoogdagen. Flür is sinds een tijdje solo aan het werk, wij hadden het eer en genoegen om met deze legende te spreken.

Dag Wolfgang. Je staat bekend als de eerste elektronische drummer in de muziekgeschiedenis. Ik hoef je niet te zeggen dat je op muzikaal vlak een zeer invloedrijk persoon bent. Maar ik vraag me af, toen je begon, was je je bewust van het feit dat je aan een revolutie begon?
Hoe konden we ons daar bewust van zijn? We waren vier jonge gasten en we hadden gewoon het geluk dat we muziek konden maken. Eén voor één zat ons talent op een ander vlak, iets wat perfect paste in de nieuwe kunst. We wisten natuurlijk wel dat we anders waren dan andere muzikanten. Verschillend waren de instrumenten die we bespeelden of de apparaten die we zelf hadden gebouwd. Onze nummers die we aan een meer volwassen publiek lieten horen waren ook anders. We waren verschillend in de kledij die we droegen.
Revolutie, zeg je? Een revolutie is een explosie, dat is macht, dat is kracht. We zijn niet ontploft  met deze nieuwe muziekstijl. Ons geluid en thema’s begonnen heel langzaam op te bloeien in de muziekwereld en we bouwden een heel nieuw genre op. Mensen hielden er niet van te veel van en in het begin kregen we vreselijke recensies naar onze kop geslingerd.

Je stond aan de wieg van wat later werd omschreven als Krautrock. Vandaag lijkt het wel alsof iedereen in dit genre interesse had, maar was dat wel zo? Was er een breed publiek voor wat je toen deed?
Kraftwerk is nooit Krautrock geweest. We hielden eigenlijk niet van deze uitdrukking. Duitse bands die Amerikaanse rock kopiëren, die zouden zo genoemd kunnen worden, ja. De Amerikaanse troepen die na hun overwinning op de nazi’s het Main- en het Rijnland hadden bezet, noemden de Duitsers over het algemeen “moffen”. Kraut betekent zuurkool. Een groente die ze bij ons zijn leren waarderen die ze in de verwoeste steden vonden. Die Amerikanen waren er dol op. Duitse muzikanten werden door hen en de buitenlandse media eenvoudigweg Krautrockers genoemd. Ons publiek was klein en nieuwsgierig in de vroege jaren zeventig, de periode waarin we begonnen. We hadden een nieuw muziekinstrument dat compleet nieuwe geluiden voortbracht:  de synthesizer. Het was geen gemakkelijke zaak om ons publiek vertrouwd te maken met de geluiden daarvan.

Van 1973 tot 1987 zat je bij Kraftwerk. Wat is naar jouw mening het meest invloedrijke Kraftwerk-album ooit?
The Man Machine en Computerworld.

Sommigen zeggen dat er geen techno zou zijn als Kraftwerk er niet was. Ben je het daar mee eens?
Dat is regelrechte onzin! Het was de uitvinding van de sequencer en de sampler die techno mogelijk en groot maakte. Veel van de latere nationale en internationale kunstenaars gebruikten Kraftwerk-samples. Kraftwerk is de meest gesamplede band ter wereld. Maar dat betekent niet dat Kraftwerk techno en alle andere genres die eruit voortkwamen zoals rave, acid, house, hoppe di hopp, drum’n bas of andere heeft gebouwd.

Na je Kraftwerk-dagen werkte je samen met acts als Mouse On Mars en Pizzicato Five. Was dat een wedergeboorte? Naar welke artiesten luister je tegenwoordig zo?
Na tien jaar afwezigheid van muziek was het in feite inderdaad een soort van Wolfgang-wedergeboorte. Ik ontdekte en vond de verhalenverteller en melodie-uitvinder in mij uit. Samen met Andi Toma van Mouse on Mars producete ik mijn eerste eigen album – Time Pie – en werkte ik met nieuwe collega’s. In 2000 begon ik met Starfan Lindlahr, aan nieuwe nummers die op het huidige ELOQUENCE-album staan. Ik was zeer content dat het vooral een Engels label was, Cherry Red Records, dat me een contract aanbood voor nummers die we samen hadden geproducet. Een wedergeboorte? Absoluut! En ik zou nooit iets nieuws met zo veel vreugde hebben uitgebracht als in Engeland.

Op zoek gaan naar evolutie lijkt een zeer belangrijk onderdeel van je muzikale zelf te zijn. Denk je dat nog steeds vernieuwende muziek kan maken, of is alles al uitgevonden? Men recycleert het verleden toch vaak.
Ik heb niets tegen recycleren. Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken en dus beweer ik dat het ontwikkelen van iets nieuws nog altijd mijn ding is. Ik heb ondertussen muziek geschreven, songteksten en boeken. Ik las literatuur en ook mijn eigen verhalen. Ik gebruik mijn stem als een instrument en ik gedraag mij als een acteur, muziek is gewoon mijn omgeving. Tijdens het presenteren van mijn MusikSoldat-programma ben ik anders: geen dj, meer een performer en een showpresentator.

Ging ik je net vragen. Vanaf 2011 werd Wolfgang Flür Musik Soldat. Wat was de betekenis achter dit idee? Je speelt ook veel dj-sets in de technoscène. Verliefd op het nachtleven?
Corrrrrect, ik hou van het nachtleven. En ik hou er nog steeds om een podium te staan. Ik doe dit al sinds ik 17 ben! MusikSoldat is een synoniem, maar ook een statement. Ik ben een pacifist, aan het einde van mijn show muziek zie je dramatische en brutale beelden uit een anti-oorlogsfilm waarin een Duitse Zeppelin probeert om bommen over Londen te gooien en dat wordt voorkomen door Britse piloten. Op het einde zet ik een Kaiser-Wilhelm Pickelhaube (een helm-nvdr) op en marcheer voor mijn publiek, ik staar naar hun gezichten, verlaat het podium als een soldaat die groet. Dat is allemaal ironisch en cynisch bedoeld. Ik laat een oude foto zien van een jonge soldaat uit die zelfde tijd, iets wat ik kreeg van een goede vriend. Dit beeld liet me compleet verbouwereerd achter toen ik het de eerste keer zag… Je zou me kunnen vragen “waarom die helm?” Ik raad je aan om dit te lezen op mijn website www.musiksoldat.de en klik op “helm”. Op www.facebook.com/musiksoldat kun je een korte video bekijken over mijn ELOQUENCE-album zien.

Twee jaar geleden bracht je je debuut op Cherry Red uit. Elektronische muziek in al zijn variaties, zal er in de toekomst een nieuw album zal verschijnen?Bedankt voor het compliment, ik ben echt dol op ELOQUENCE. Ik werk al aan een nieuwe, die gaat COLLABORATIONS heten. De reden is simpel: ik heb geen band en via het internet werk ik met diverse artiesten over de hele wereld. Ik stuur hun muziekbestanden en thema’s door en zij voegen er ideeën, geluiden, melodieën en songteksten aan toe. Dat is een grote droom voor mij omdat ik geen grote muziekstudio nodig heb, maar toch verbonden ben met vrienden en collega’s die ik heb ontmoet tijdens mijn reizen in het binnen- en buitenland.

Je speelt binnenkort op Winterfest in Gent. Wat weet je van België en waarom moeten mensen je zien?
Ik herinner me dat ik het altijd heel leuk vond als ik ’s nachts op een Belgische Autobahn reed (in feite zijn er niet veel). Zij waren de enige Autobahns die volledig verlicht zin met die zachte gele lampen. Ik was enkele jaren geleden in Bruggs en Antwerpen met mijn partner. Ik speelde MusikSoldat vorig jaar in de Ampere Club in Antwerpen die fantastisch was! België is een Europees land. Er is een Vlaamse cultuur. Frans is de voertaal. Ik vind het Atomium van Brussel leuk als geometrisch beeldhouwwerk. Er is ook Belgisch bier, ah haaa ahhhhhh hmmmm! Mijn oude Kraftwerk-collega Karl Bartos schreef een nummer over het Atomium.
Mensen kunnen op Winterfest mijn muzikale aanbod zien en horen, want het is gewoon de grootste show om naar te kijken en op dansen. Het is anders!
Let op: ik moet u erop wijzen dat ik geen dj ben in de traditionele betekenis. Ik zie mezelf als een muziekpresentator met aantrekkelijke foto’s op een scherm dat achter me staat. Ze tonen afbeeldingen van mijn persoonlijk archied en zelf gemaakte video’s, dia’s en filmfragmenten en rariteiten. De muziek die ik maak is behoorlijk elektro en uiterst dansbaar, maar het is geen techno of rave!

Wat is je favoriete plaat aller tijden en vertel ons waarom.
Het zijn er twee albums: Rubber Soul van THE BEATLES en Trans Europe Express van THE KRAFTWERKS. Beide albums zijn romantisch, zitten vol prachtige melodieën, hebben mooie teksten en zitten sentiment.

Met wie zou je het niet erg vinden om 8 uur in een lift te zitten en wat zou je dan doen?
Ha ha ha – wat een vraag- ik hou van mezelf en Zu


ENGLISH VERSION

Hello Wolfgang. You’re known as the first electronic drummer in music history. No need to tell you are a very influential person. But I wonder, when you started doing this were you aware of the fact that you started a revolution?
How could we be aware? We were four playful guys and had the luck to meet up for music. Our talents were from different sorts and that fitted for a completely new art. We knew that we were different to other musicians. Diffent in the instruments we played and in devices we developed ourselves. We were different in the songs we presented to a more and more grewing audience. We were different in the clothes we wore.
Revolution? A revolution is an explotion, is power, is force. We did not explode with a new style of music. Our sound and themes started to blossom very slowly in the fields of the music world and builded a whole new genre. People didn’t like to listen to our offers all to much and we got awful bad reviews in the beginning.

You stood at the cradle of what was later labelled as Krautrock. Today it seems like everyone was in this genre, but was it like that? Was there a wide audience for what you did back then?
Kraftwerk was never Krautrock. We actually didn’t like this phrase. German bands who copied US rock could be called this way. The US troops who had occupied the Main- and Rhineland after their victory about the Nazis called Germans generally “Krauts“. Kraut means  sauerkraut. A vegetable they learned to love in our brewery houses (if they found some in the destroyed cities) and loved it. So German musicians were simply called Krautrockers by them and the foreign media. Our audience was small and curious when we started in the early Seventies. We had a new music intsrument which produced complete new sounds – the synthesizer. It was not an easy thing to get our audience used to its sounds.

And then from 1973 to 1987 you were part of Kraftwerk. If you won’t mind I want to ask you some questions about them. What is in your opinion the most influential Kraftwerk-album ever?
The Man Machine and Computerworld.

Some say that there wouldn’t be any techno if Kraftwerk wasn’t around. Do you agree on that?
That’s bullshit! It was the invention of the sequencer and the sampler that made techno possible and big. Many of later artists national and international used Kraftwerk samples. Kraftwerk is the most sampled band in the world. But this fact is not the circumstance that has built techno and all other genres which came from it like rave, acid, house, hoppe di hopp, drum’n bas or else.

In the post-Kraftwerk days you were collaborating with acts like Mouse On Mars and Pizzicato Five. Was that like a rebirth? In fact to which artists you are listening to these days?
After ten years of absence from music it was in fact a kind of Wolfgang rebirth. I detected and invented the story teller and melody inventor in me. Together with the help of Andi Toma from Mouse on Mars I produced my first own album – Time Pie – and found me in the middle of new colleagues with collaborations. Since 2000 I worked with another partner Starfan Lindlahr on new songs which are on the current ELOQUENCE album. I was estonished that especially an English label – Cherry Red Records – offered me a publishing contract for songs we produced together. Rebirth? Absolutely! And I never would have released anything new with more joy than in England.

Seeking evolution seems to be a very important part of your musical self. So you think music can still be explored as some say current music is like recycling the past.
Nothing against recycling. I can only speak for myself and argue that developing something new is still my thing. I have meanwhile written music, song lyrics and books, I read literature and my own tales. I use my voice like an instrument and slip into roles like an actor – music is my scenery. While presenting my MusikSoldat program I perform my tracks, I’m different. As said, not a DJ, more a performer and show presenter.

From 2011 Wolfgang Flür became Musik Soldat. What was the meaning behind this idea? You also play lots of DJ-sets in the techno scene. Do you like night life?
Corrrrrrect, I like nightlife. And I still love going on stages. I do this since I was 17! MusikSoldat is a synonym and of a statement. As I’m a pacifist since I can think I bring music and scenes for instance from an anti-war-movie at the end of my show which are brutal and dramatic (German Zeppelin tries to throw bombs over London and being prevented by British air figters). At the end of my show I put on a Kaiser-Wilhelm Pickelhaube and march in front of my audience, staring at their faces, leave stage with the soldier greet. All this is meant ironically and cynically. I show an old photo from a soldier boy from the same era,  an image that was given me from a good friend. This image had left me with frozen blood in my vains when watching it the first time…
You might ask me “why helmet?“ I recommend to read about this on my website www.musiksoldat.de under the button “HELMET“. On www.facebook.com/musiksoldat you can watch a short video about my ELOQUENCE album. Cherry Red Rec. produced this vid pretty nice…

Two years ago you released your debut on Cherry Red. A masterpiece as it covers so many ranges of electronic music, any possibility there will be a new album in the future?
Thanks for the compliment, I really love the ELOQUENCE album. I’m already working on a new one called “COLLABORATIONS“. This because I have no band and work with diverse artist all over the world via the internet. We send music files and themes there and back again and again and add them with ideas, sounds, melodies and lyrics. That’s a  great fulfillment to me because I don’t need a big music studio and am nevertheless connected with friends and colleagues who I meet during my travels national and abroad.

You soon will play at Winterfest in Ghent, Belgium. What do you know of Belgium and why should people come to see you?
I remember I always liked it very much when driving on an Belgian Autobahn by night (in fact there aren’t too much). They were the only Autobahns which are completely enlighted with soft yellow lamps. I was in Brugges and Antwerp some years ago with my partner. I played MusikSoldat last year in the Ampere Club of Antwerpen which was furious! Belgium is a European state and has Fleming and Flanders culture. French is the main language. I like Brussel’s ATOMIUM as a geometrical  sculpture. like Belgian beer, ah haaa ahhhhhh hmmmm!  My old Kraftwerk colleague Karl Bartos wrote a song on the ATOMIUM which developed great.People should come to see and hear my musical offer at WINTERFEST because it’s simply the greates show for watching and dancing. It’s different!

Attention: I must inform you that I’m not a DJ in its common meaning. I see myself as a music presenter with attractive pictures on the screen behind me. They show Images from my private archiv and self produced videos, slides and film snippets and oddities. The music I present is pretty electro and extremely danceable – it is no techno nor rave!

What’s your favorite record  of all time and tell us why.
It’s  two albums: Rubber Soul by THE BEATLES. Trans Europe Express by THE KRAFTWERKS. Both albums are romantic, full of gorgeous melodies, pretty lyrics and sentiment.

With who wouldn’t you mind to be 8 hours in an elevator and what would you do then?
Ha ha ha – what a view – I like myself and Zu

DIDIER BECU

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More