Home Interview CONCOURS CIRCUIT: Floèmee

CONCOURS CIRCUIT: Floèmee

by Ann Cnockaert

Het duo Floèmee doet het sinds 202 en bestaat uit muzikanten Nazanin Yalda (Iran) en Alex Recio (Spanje). Ze verkennen de symbiose tussen diverse muziekwerelden, waaronder de rijke tradities van de Iraanse folklore en de grensverleggende klanken van de elektronische muziek. Hun muziek omvat de essentie van de Sétār, een prachtig Iraans snaarinstrument, gecombineerd met vocale melodieën en elektronische apparatuur. Het duo navigeert moeiteloos doorheen verschillende genres zoals ambient, experimentele muziek, wereldmuziek en noise, waarbij ze zelfs de grenzen verkennen van IDM en breakbeat. Op 8 december treden ze op tijdens de finale van het Concours Circuit in de Botanique

English version below

Waar komt de naam van de band vandaan en stel jullie eens voor!
Hallo! Wij zijn Alex en Nazanin van de groep Floèmee, en we maken een mix van Iraanse en elektronische muziek. Ik (Nazanin) zing, bespeel een Iraans snaarinstrument genaamd de Sétār, en speel ook synthesizer. Alex verzorgt alle percussie, effecten, sampling en sommige synthesizers. We combineren verschillende genres zoals ambient, experimentele muziek, wereldmuziek, noise en verkennen zelfs IDM of breakbeat.

Vlak voor de COVID-19-pandemie werden we huisgenoten door puur toeval. We zijn allebei dol op planten, en ons huis staat er vol mee. Dus naast gesprekken over muziek, praten we ook veel over planten in huis. Toen ons project serieuzer werd en we op zoek gingen naar een naam, dachten we aan opties die te maken hadden met planten. Dat is toen we de naam Floèmee tegenkwamen (phloem in het Engels), wat het deel van de plant is dat de suiker transporteert die tijdens de fotosynthese wordt geproduceerd naar andere delen van de plant. Op de een of andere manier zien we muziek als deze suiker – een bron die ons inspireert en voedt.

Hoe ziet jullie muzikale geschiedenis er uit en wanneer wisten jullie dat muziek spelen jullie passie is?
Nazanin: Mijn muzikale reis begon op mijn tiende met piano, nadat ik een tijdlang geobsedeerd was door dat instrument! Ik denk dat mijn ouders zagen dat ik er echt in geïnteresseerd was, dus lieten ze me naar een muzikale middelbare school in Teheran gaan, waar ik ook begon met het leren van de Sétār. Na mijn middelbare school ben ik naar Parijs gekomen om mijn pianostudies voort te zetten aan het CRR de Paris en later aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waar ik mijn masterdiploma klassiek piano behaalde. Het was aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel dat ik Alex ontmoette, die daar compositie studeerde.

Alex: Ik ontdekte een gitaar bij mijn oma thuis, en dat was de vonk die alles in gang zette. Op mijn dertiende begon ik gitaarlessen te volgen op school in Barcelona en later aan het conservatorium. Toen ik 18 was, begon ik me ook te interesseren voor elektrische gitaar en compositie, en naarmate de tijd verstreek, raakte ik steeds meer geïnteresseerd in elektronische muziek en alle apparatuur!

Wie zijn jullie inspiratiebronnen en hoe zou jullie muziek het best omschreven worden?
Nazanin: De laatste tijd ben ik geobsedeerd door Lanark Artefax en DjRUM. Ik hou van de manier waarop ze de structuur van hun nummers creëren en hun subtiliteit in sound design.

Alex: Het is moeilijk kiezen, maar ik zou zeker zeggen Nicolas Jaar. Hij heeft op een of andere manier een organische benadering van geluid die ik echt waardeer.
Ik zou zeggen dat onze muziek vredig en ambient kan zijn, maar ook eclectisch en ritmisch. We improviseren ook veel tijdens onze optredens, dus het is een mix tussen vaste nummers en jams die voortdurend van vorm veranderen. Het is leuk om te spelen.

Voor welke band willen jullie graag het voorprogramma spelen en waarom?
Dark Side en Alva Noto in onze dromen haha. Omdat we ze muzikaal ongelooflijk vinden en we denken dat het goed zou passen bij onze muziek!

Wat maakt jullie anders dan andere bands?
Elke band heeft zijn eigen wereld. Ik denk dat we kunnen zeggen dat het soort fusie dat we bieden niet erg gebruikelijk is, en we hebben veel geëxperimenteerd om de klankstem die we vandaag hebben te vinden.

Wat wordt de volgende (grote) stap voor de band?
Ons eerste album Nārvan komt uit in het voorjaar, dus we zijn erg enthousiast 🙂 We hopen ook geprogrammeerd te worden voor enkele festivals of concertzalen na ons optreden in Botanique!

En wat is jullie favoriete plaat aller tijden en waarom?
Alex: Skee Mask, Compro omdat het geluidsontwerp en de samensmelting van verschillende muziekstijlen zoals ambient, drum-‘n-bass en future garage dit album heel uniek maken.
Nazanin: Ik kan er geen kiezen! Maar een paar albums waar ik altijd naar terugga zijn: On an Island van David Gilmour (dat herinnert me aan de momenten dat ik in de auto zat met mijn vader), Heligoland van Massive Attack en Portrait with Firewood van DjRUM.

Wat is het mooiste en het minst mooie aan muziek?
Het minst mooie is alle onbetaalde werkuren haha, en het mooiste is hoe muziek door je heen kan gaan en elke emotie kan versterken, waardoor je dingen op een ander niveau voelt.

Facebook Instagram

Where does the name of the band come from and introduce yourselves!
Hello 🙂 We are Alex and Nazanin from the group Floèmee, and we create a fusion of Iranian and electronic music. I (Nazanin) sing, play an Iranian string instrument called the Sétār, and also play a synthesizer. Alex handles all the percussion, effects, sampling, and some synths. We blend different genres such as ambient, experimental, world music, noise, and even delve into IDM or breakbeat.
Just before the COVID-19 pandemic, we became roommates entirely by chance. We both love plants, and our home is filled with them. So, besides discussions about music, there are also many conversations about plants in the house. When our project became serious enough, and we started looking for a name, we thought about exploring options related to plants. That’s when we came across the name Floèmee (phloem in english), which is the part of the plant that transports the sugar produced during photosynthesis to other parts of the plant. We somehow see music as this sugar: a source that inspires and nourishes us.

What is your musical history like, and when did you know that playing music was your passion?
Nazanin: I started playing the piano at the age of 10 after being obsessed with the instrument for a while! I guess my parents saw that I was really into it so they let me attend a musical middle and high school in Tehran, where I also began learning the Sétār. After completing my high school, I came to Paris to continue my piano studies at the CRR de Paris
and later at the Royal Conservatory of Brussels, where I completed my master’s degree in classical piano. It was at the Royal Conservatory of Brussels that I met Alex, who was studying composition.

Alex: I discovered a guitar at my grandma’s place and that was the spark that started it. At 13 I started to take guitar classes at school in Barcelona and then in the conservatory. At 18 I got into electric guitar and composition as well and as time went by I got more and more interested in electronic music and all the machinery!

Who are your inspirations and how would you best describe your music?
Nazanin: Lately I’ve been obsessed with Lanark Artefax and DjRUM. I love the way they create the structure of their songs and their subtlety in sound design.
Alex : It’s hard to choose but I would say Nicolas Jaar for sure. He has a way of being organic soundwise that I really appreciate. I’d say that our music can be peaceful and ambient but also eclectic and groovy. We improvise
a lot during our lives as well so it is a hybrid between fixed songs and jams that are constantly changing form. It’s fun to play !

For which band would you like to open, and why?
Dark side, and Alva Noto in our dreams haha. Because we find them incredible musically and we think it could be coherent with our music !

What makes you different from other bands?
Well every band has its own world. I guess we could say that the type of fusion we offer is not that common and we experimented a lot to find the sound/voice that we have today.

What will be the next (major) step for the band?
Our first album Nārvan is coming out in spring so we are very excited 🙂 We also hope to get programmed in some festivals or concert halls after our concert in Botanique !

What is your all-time favorite record and why?
Alex: Skee mask, Compro cause the sound design and the merging of several musical styles such as ambient, drum and bass and future garage makes this album very unique.
Nazanin: I can’t choose one but some albums that I always go back to are: On an Island by David Gilmour (reminds me of the times I passed in the car with my dad) Heligoland by Massive Attack and Portrait with Firewood by DjRUM.

What is the most beautiful and the least beautiful thing about music?
The least beautiful is all the unpaid hours of work haha and the most beautiful is how it can pass through you and amplify any emotion and make you feel things on a different level

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More