Home Belgisch IT IT ANITA

IT IT ANITA

by Didier Becu

We mogen het zeggen, maar Agaaiin van de Luikse It It Anita is één van de beste noiseplaten van het jaar. Of neen, laten we het sowieso maar gewoon op één van de knapste platen van het jaar houden. Spontaan, en niet in één hokje te vangen. Terwijl de band ergens met een bestelwagen richting Groot-Brittannë trok, waren de jongens zo vriendelijk om antwoord te geven op onze levensnodzakelijke vragen. Mis ze alvast niet op zondag 2 december waar ze in de VK met stadsgenoten Cocaine Piss, My Dilligence en lawaaimakers Massis op het podium staan.

Foto (c) Ann Cnockaert

Laat ik eerst maar zeggen datAgaaiin een fantastisch album is en naar mijn mening zelfs één van de beste releases van het jaar. Wat betekent deze plaat voor It It Anita?
Ten eerste, bedankt voor je vriendelijke woorden! Ja, we zijn erg blij met deze nieuwe plaat, en ook zeer enthousiast om die nieuwe nummers live te gaan spelen. Deze opnames in New Jersey waren geweldig: een grote studio, goede vibes met John en de band, de sneeuwstorm Jonas, enz. Een nieuwe plaat betekent ook toeren en ja, dat vinden we heerlijk!

Als ik een stijl moet gebruiken zal het wellicht noiserock zijn, maar It It Anita verkent wel alle aspecten van het noisegenre. Dit maakt het album zeer gevarieerd en toont op iedere song een andere muzikale kant van de band. Is dit natuurlijk gegroeid?
Ja, we willen afwisseling, vooral op plaat. Ik bedoel gewoon, mensen die naar onze plaat luisteren kunnen andere aspecten van It It Anita erin ontdekken. Onze liveshows zijn meer ruw en wild, dat komt door het publiek, je weet wel…je bent enthousiast en zo. Maar Agaaiin is meer een soort van samenvatting van wat we in de muziek graag hebben.

Misschien zie ik het verkeerd, maar ik hoor een band die wordt beïnvloed door Amerikaanse noisebands. Is dit de muzikale roots van It It Anita?
Ik ben een kind van de jaren ’90, dit decennium had geweldige bands en releases, weet je wel? We maakten er gisteren een grapje over in ons busje. Toevallig luisterden we naar 3 platen die werden uitgebracht in 1991 (we luisteren nog steeds naar “echte” CD’s, geen klote mp3’s): Black Album van Metallica, Nevermind van Nirvana en Use Your Illusionvan Guns n ‘Roses. Komaan jongens ! 3 van de meest beroemde rockplaten (ik heb nooit gezegd dat ik fan ben van Guns ’n Roses, ik ben niet zot, het is gewoon een waarneming) en allemaal in hetzelfde jaar uitgebracht! Dit gebeurt nooit meer… en er zijn vele voorbeelden. Bands die mij beïnvloeden: Pavement, Sonic Youth, Sebadoh, Bardo Pond, Gore Slut, Nirvana, Gy!be, Spacemen 3, Hot Snakes, etc. etc. etc.

Vertel eens iets over de cover, een truck met een aantal bomen op, in ieder geval is het niet een cover die je alle dagen ziet!
Damien neemt al 25 jaar analoge foto’s (nog steeds met een filmpje) met een zak- of wegwerpcamera. Deze cover is een foto die hij nam tijdens onze tour in april bij de Frans-Zwitserse grens. We hielden van de sfeer, we houden van het fragiele evenwicht tussen de boomstammen en de drie wielen. “Drie” omdat het onze derde plaat is. Het beantwoordt ook aan de achterkant van de tweede plaat, waarop de trailer slechts “twee” wielen had. Laten we eens kijken wat er zal gebeuren met de achterkant van deze. Ha, er staan drie stoelen op (lacht).

Vertel eens iets over de cover, een truck met een aantal bomen op, in ieder geval is het niet een cover die je alle dagen ziet!
Damien neemt al 25 jaar analoge foto’s (nog steeds met een filmpje) met een zak- of wegwerpcamera. Deze cover is een foto die hij nam tijdens onze tour in april bij de Frans-Zwitserse grens. We hielden van de sfeer, we houden van het fragiele evenwicht tussen de boomstammen en de drie wielen. “Drie” omdat het onze derde plaat is. Het beantwoordt ook aan de achterkant van de tweede plaat, waarop de trailer slechts “twee” wielen had. Laten we eens kijken wat er zal gebeuren met de achterkant van deze. Ha, er staan drie stoelen op (lacht).

Je nam in New York dit album met John Agnello op. Je werkte al eerder met hem, ik denk dat hij voor jullie de perfecte man voor je is om mee te werken, niet?
Hij is perfect voor It It Anita. Hij begreep al snel waarnaar we zochten (zowel muzikaal als geluid). Hij kent zijn dingen en we zijn erg tevreden over het eindresultaat. Daar komt nog bij dat hij een coole kerel is. Je zou denken zo’n iemand een arrogante of vervelende kwal is (neem een kijkje naar zijn CV), maar dat is helemaal niet zo! Hij is een van de meest schattige jongens die ik in mijn carrière ontmoette.

It It Anita komt uit Luik. We moeten eerlijk zijn en zeggen dat het erg moeilijk is voor Waalse bands om te worden gehoord in Vlaanderen, toch lijkt het erop alsof Cocaine Piss dit grondig heeft veranderd. Zie ik het juist dat de Luikse muziekscène zeer gezond is en waarom is die zo noise-gerelateerd?
Ik ben niet zo zeker dat de Luikse scène zo noisy is, het is gewoon een kwestie van het publiek, denk ik. Je hoort de scheurende gitaren van Korn of Royal Blood op Studio Brussel om 6 uur ’s morgens, en dat verdomme op een nationale radio. Zoiets heeft de mensen gevormd, ik veronderstel dat dit één van de redenen is waarom onze muziek een heleboel mensen kan bereiken in dat bovenste deel van het land.

Ik zag onlangs een documentaire over de scène in Luik en de verslaggever beschouwde het als een punkexplosie, een soort van opstand tegen de mainstream. Denk je dat It It Anita punk is (in termen van attitude, niet per se qua muziekstijl)?
Als punk betekent “doe wat je moet doen”, denk ik dat we punks zijn. We zijn allemaal rond de 37 jaar, we hebben geen job die ons leven zekerheid biedt en we hebben de kans om te touren en veel te spelen. Damien begon 14 jaar geleden zijn eigen grafisch designbedrijf volgens hetzelfde concept van It It Anita: als je gelooft in wat je doet, zal het op een dag werken.

De plaat is opgenomen in Amerika, er is een fantastisch geluid, is er belangstelling buiten België?
We spelen veel buiten België. We hebben nu bookers in Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Duitsland en Nederland. We hebben ook een aantal andere labels die dit nieuwe album uitbrengen, zoals in Canada of Japan. We zullen zien hoe het gaat en wat er daarna gebeurt.

Ik heb de indruk dat It It Anita een band is die van improvisatie houdt?
Ja, we zouden graag wat meer improvisatie doen tijdens onze liveshows, maar dat is niet makkelijk, omdat de tijd die je op een podium krijgt altijd strikt is. Maar in de toekomst gaan we er voor zorgen dat er wat meer improvisatie inzit…

Sorry dat ik het vraag, maar waar komt de naam van de band toch vandaan? Het doet me altijd lachen, op een zeer positieve manier!
Het kwam uit het niets (lacht). Damien was op een kunstvoorstelling, en op dat moment waren we op zoek naar een bandnaam, hij was geobsedeerd door deze naam en het zat vast in zijn geest.

Wat kunnen de mensen verwachten die naar jullie shows komen?
Oude tieners die 30 tot 50 minuten zweten en schreeuwen…

Wat is jouw favoriete plaat aller tijden en waarom.
Echt onmogelijk om deze vraag te beantwoorden. Het hangt af van mijn stemming, de seizoenen, etc. Maar met Blue Album van Weezer zal ik me toch niet gauw vervelen hoor.

Met wie zou je het niet erg vinden om alleen in een lift 8 uur te zitten en wat zou je dan doen?
Misschien met God. Ik zal hem vragen hoe hij de wereld in 8 dagen schiep, echt een grote uitdaging…

De laatste woorden zijn voor It It Anita …
Klaag niet de hele tijd, geniet van het leven en steun je lokale muziekscène

ENGLISH VERSION
Agaaiin by the Belgium based It It Anita is one of the finest indie noise albums you’ll hear this year. Released on Luik Records (which is named after its hometown Luik) and with lot of shows coming up, the band was so kind to answer some of our questions while they were on their way to Britain…

Hello guys, let me first say Agaaiin is a superb album and in my opinion definitely one of the best ones of the year. I guess it makes you proud too, so can you tell us what this record mean for It It Anita?
First, thanks for your kind words! Yes we’re really happy about this new record, and also very excited to play new songs live. This session in New-Jersey was awesome : great studio, good vibes with John and the band, snow storm Jonas, etc. New record also means “touring” and we love it.

I thought that if I can use one style to describe then it must be noise, but for the rest it’s like you’re exploring every style of noise on every different track. This makes the album very varied as almost every song shows a different musical side of the band. Has this grown naturally?
Yes, we like variety, especially on record. I mean people who listen to our record can discover other aspects of It It Anita. Live shows are more rough and wild because of the audience, you’re excited, etc. But Agaaiin is a kind of summary of what we love in music.

Maybe I am wrong, but I definitely hear a band who is influenced by US noise bands. Is this genre (in its widest sense) the musical roots of It It Anita?
I’m a son of the 90s, you know this decade of amazing bands and releases ? We were joking about that in our van yesterday. By chance we listened to 3 records released in 91 (we’re still listen to “real” CD’s, no mp3-shit) : Black Album by Metallica, Nevermindby Nirvana and Use Your Illusion by Guns n’ Roses. Come on guys ! 3 of the most famous rock records (I never said I’m fan of Guns ’n Roses, don’t fool me, it’s just an observation) released the same year! It never happens anymore … and there are tons of example. Bands that influenced me : Pavement, Sonic Youth, Sebadoh, Bardo Pond, Gore Slut, Nirvana, Gy!be, Spacemen 3, Hot Snakes, etc. Etc. Etc.

You went to New York to record your album with John Agnello. You already worked with him before, I guess he’s the perfect guy for you to work with, not?
It’s the perfect match for It It Anita. He quickly understood what we were looking for (musically and sound wise). He knows his stuff and we are very happy about the final result. On top of that, he is such a cool dude. You might think that this kind of guy could be arrogant or bored (take a look at his CV), but not at all ! He’s one of the most adorable guys I met in my career.

It It Anita is from Liège. We have to be honest and say that it is very hard for bands from Wallonia (French part of Belgium-ed.) to be heard in Flanders (Dutch part in Belgium-ed.). However, it seems like Cocaine Piss opened all horizons, and so we notice now how healthy and great the music scene in Liège is. Which bands should we absolutely follow and have you an explanation why the Liège scene is so noise-related?
Not sure that the Liège-scene is so “noise related”, it just a matter of audience I think. You can hear screaming guitars like Korn, Royal Blood, etc. on Studio Brussel at 6PM. On a fucking national radio. So that obviously educate people to like screaming guitars. I suppose that’s one of the reasons why our music can reach a bunch of people in that upper part of the country.

I recently saw a documentary about the Liège-scene and the reporter saw it like a punk explosion, a sort of revolt against the mainstream. Do you think It It Anita is punk (in terms of attitude, not necessarily the music style)?
If punk spirit is “do what you have to do no matter what” so, yeah, I think we’re punks. We all are around 37 years old, we don’t have a “secure day job” and we have the chance to tour and play a lot. Damien started his own graphic design company 14 years ago following the same rule as for It It Anita: if you believe in what you do, keep on, one day it will work.

Recorded in America, a fantastic sound, is there any interest outside Belgium?
We play a lot outside Belgium. We have now bookers in France, Spain, Switzerland, Germany and The Netherlands. We also have some other labels to co-release this new album, like in Canada or Japan. We’ll see how it goes and what happens next.

Is It It Anita a band that loves improvisation?
Yes, we would like to do more improvisation during live shows, but it’s not easy because stage time is always very strict. But for sure we gonna try to put more improvisation parts in the future …

Sorry I need to, but where does the band’s name comes from? It always put a smile on my face, in a very positive way!
It came from nowhere (laughs). Damien was at a 20 drummers art performance, while into that “trance”, as we were searching for a band name at the time, he was obsessed with it and the name popped up in his mind.

I guess you will be play quite some shows to present your album. What can people expect from that?
From 30 to 50min of sweating and screaming old teenagers …

What is your favourite record of all time and please state why.
Really impossible to answer. It depends on my mood, seasons, etc. But pretty sure I’ll never be bored with the Blue Album of Weezer …

With who wouldn’t you mind to be alone in an elevator for 8 hours and what would you do then?
Maybe with God. I’ll ask him to tell me how he created the world in 8 days, really big challenge …

The last words are for It It Anita…
Don’t complain all the time, enjoy life and support your local music scene

DIDIER BECU

It It Anita Facebook

It It Anita Website

Luik Records Facebook

Ampersand Music

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More