Home Belgisch ETHEREAL DARKNESS

ETHEREAL DARKNESS

by Nel Mertens

Ze hebben net hun album Smoke And Shadows uitgebracht en dat willen ze gaag live laten horen. Voorlopig zal dit dus even op zich moeten laten wachten. Het geplande optreden 18/4 in muziekcentrum Kinky Star in Gent gaat niet door. Wat betreft hun deelname aan de Alcatraz B A S H preselectie in Deinze en hun verschijning op het Dark Mental Festival 2020 in Denemarken is het nog even afwachten. Maar dat is voor ons geen reden om deze heren zomaar te laten passeren! Een interview met Lars van de melodische death-/doommetalband Ethereal Darkness.

Foto © Shooting Metalhead Morris DC

Wat schuilt er achter jullie bandnaam? Wat betekent deze voor jullie?
Onze bandnaam was eigenlijk iets dat ik bedacht toen ik veel jonger was en toen vond ik dat wel goed klinken. Later, wanneer ik het project opnieuw opnam om er echt iets mee te realiseren, vond ik het een leuk idee om hem te behouden. Eerst en vooral als herinnering aan mijn jongere zelf en ook omdat ik vond dat het de nieuwe richting die ik uit wou mooi samenvatte. Onze muziek heeft een grote atmosferische component en ik denk dat ‘Ethereal Darkness’ dat gevoel ook echt opwekt.

Hoe is de band ontstaan? Waar leerden jullie mekaar kennen?
Ik begon met de band omdat het iets was dat ik altijd al wou doen. Ik hou van muziek en ik wou altijd al muziek maken. Om de een of andere reden, was ik er echter nooit in geslaagd om iets te creëren in een definitieve vorm. Dus besloot ik op een dag om alles gewoon af te werken en te releasen, zodat ik eindelijk kon zeggen: “Ik deed het”.
Toen bleek echter – onverwachts – dat mensen van het project begonnen te houden wat me ertoe aanzette om het serieuzer te nemen. En dat leidt ons tot de volgende vraag, want op het ogenblik dat ik zag dat het project meer volgers kreeg, was de stap naar live-optredens logisch. Dus begon ik te zoeken naar muzikanten. Na wat zoeken via verschillende sociale media, ben ik er in geslaagd om een fantastische groep muzikanten bij mekaar te brengen.

Hoe ontstaat een nieuw nummer?
Daar heb ik geen vast proces voor. Soms start ik vanuit een idee of een riff die ik een tijd geleden opnam. Soms geraak ik geïnspireerd door iets dat ik beluister… Zelfs op momenten dat ik verveeld geraak door het vele gitaar spelen, kan dat leiden tot een onverwachts knappe melodie of riff, waarvan je weet dat je het moet opnemen en zo de start wordt van het hele proces.
Later, wanneer ik het initiële idee voor me heb, begin ik het nummer gewoon te spelen, verplaats mezelf in het hoofd van een luisteraar en vraag me af hoe het verder evolueert. Wat komt er hierna…?
Wanneer ik de basisstructuur heb, ga ik tenslotte over tot het toevoegen van arrangementen, leads,… tot ik iets begin te voelen bij het nummer als ik ernaar luister. Dan weet ik dat het bijna klaar is en kan ik ook de tekst beginnen schrijven, omdat ik gevoelens ervaar die ik dan kan omzetten in woorden.

Jullie worden als death/doom metalband omschreven, maar hoe omschrijven jullie je muziek zelf het liefst? Wat zijn elementen die in jullie sound niet mogen ontbreken?
Het mag cliché klinken, maar er zijn zo veel invloeden. Death / doom is misschien het meest aanwezige element in onze sound en beschrijft ons geluid wellicht het best, maar er zijn ook veel invloeden van black en post metal. Uiteindelijk draait het allemaal om de sfeer en welk genre ons helpt om datgene over te brengen wat we de luisteraar willen laten voelen. We zien onze muziek als een luisterervaring en niet als iets dat gewoon kan worden gebruikt om snel te luisteren. Ze is misschien niet toegankelijk voor iedereen, maar als je bereid bent tijd te investeren, denken we dat je er geen spijt van zult krijgen.

Waar zouden jullie de band graag zien staan binnen enkele jaren?
Op zoveel mogelijk plaatsen spelen. We houden van live spelen. Het geeft een echte band met het publiek en we denken dat het ons helpt om die trance-achtige ervaring nog meer door te geven waarnaar we op zoek zijn. Sommige mensen vertellen ons aan het einde van het concert dat het een zeer lonende ervaring was, alsof ze met de muziek meegesleurd werden en ze zichzelf volledig verloren in het geluid.

Wat is je eerste muzikale herinnering?
In de metalwereld startte ik met Iron Maiden, Blind Guardian, … maar de band die me echt tekende, was Cradle Of Filth met hun album Cruelty And The Beast. De eerste keer dat ik dat beluisterde, was ik helemaal sprakeloos. Ik had nooit eerder zoiets gehoord. Iedere keer ik dat album draaide, was het alsof ik naar een andere realiteit gebracht werd. Ik denk dat het dat is wat ik ook met mijn muziek wil doen.

Wat is je muzikale droom?
Op een groot festival spelen met alle bands die ik bewonder en respecteer. De mogelijkheden hebben om met al mijn idolen te spreken en hen te zeggen hoe dankbaar ik ben dat zij me op deze weg gezet hebben. Tot slot willen we al onze fans bedanken. Voor een kleine undergroundband als ons, betekenen ze alles. En aan iedereen vragen om naar optredens te gaan en hun lokale bands te steunen. Dat is de beste manier om  een gezondere scene te creëren en een band waarvan je houdt kansen te geven. Ook jullie bedankt voor dit interview. De steun die jullie geven aan kleinere bands is essentieel om een scene te laten bestaan! Stay metal!

Wij blijven muzikaal in alle richtingen, beloofd! Dank je voor dit interview, Lars.

ENGLISH VERSION

What does your bandname mean for you?
The band name is something I came up with when I was way younger and at the time I thought it sounded cool. Later, when I decided to retake the project and make it real, I thought it was a cool idea to keep it first as a tribute to my younger self and second, because I think it really captured the new direction I was trying to push. Our music has a big atmospheric component and I think the name Ethereal Darkness really evokes that sentiment.

How did the band started? Where did you meet each other?
I just started the band because it’s something that I always wanted to do. I love music and I’ve always loved to create music as well, but for reasons, never fully managed to put something together in a definitive form. So one day, I decided I’ll just finish everything I had half-baked and release it out there to finally be able to say “I did it”. However, unexpectedly, people started to like the project and that’s how I decided to take it more seriously. And this leads us to the next question, once I saw that the project was gaining traction, I came to the conclusion that the next step was playing live, so I started looking for musicians and after some ads in difference social networks, finally managed to put together an awesome group of musicians.

How do you create new songs?
I don’t really have a process for that. Sometimes I start from an idea or riff I recorded a while ago, others I get inspired by something I’m listening… even just being bored playing guitar sometimes can lead to that unexpected awesome melody/riff that you feel you have to record and that kickstarts the whole process.

Later, once I have the initial idea, I just start playing the song, put myself in the mind of a listener and ask myself, how’s this song gonna evolve? What’s gonna come next? etc.

Finally, after I have the basic structure, I go over the song adding arrangements, leads… until I notice I’m starting to feel something when listening to the song, and that’s when I know it’s almost ready and I can also start writing the lyrics because I have some feelings I can now put into words.

You are described as a death / doom metal band, but how do you prefer to describe your music yourself? What are elements that should not be missing in your sound?
This might sound cliché but we really have a lot of influences, Death/Doom being the most prevalent part of our sound and maybe the one that can describe us the most, but we have also lots of influences from Black Metal and even Post Metal. In the end, it’s all about the atmosphere and which genre is gonna help us convey what we want the listener to feel. We conceive our music as a listening experience and not something that can just be pop in for a quick listen. It might not be everyone’s cup of tea but if you are willing to invest your time, we think you’re not gonna regret it.

Where would you like to see the band within a few years?
Playing in as many places as we want. We love playing live, it gives a real connection with the audience and we think it helps us even more transmitting that trance-like kind of experience we’re looking for. Some people tell us at the end of the concert that it was a really rewarding experience, like flowing with the music and that they totally lost themselves to the sound.

What is your first musical memory?
In the metal world I started with Iron Maiden, Blind Guardian, and the like… but the band that really marked me when I was starting was Cradle Of Filth and their album Cruelty And The Beast. The first time I listened to that album I was totally speechless, I hadn’t hear anything like that. Every time I was plugging into the album, I was like transported to a different reality. I think that’s why I’m also trying to do the same with my music now.

What is your musical dream?
Playing in a big festival with all the bands I admire and respect. Be able to talk to my idols and tell them, thanks for leading me on this way.

Finally we want to thank all of our fans, for a small underground band like us they’re everything. And to everyone, remember, come to shows and support your local bands, that’s the best way of creating a healthier scene and rising the probability of a band you like happening. Also big thanks to you guys for the interview. The support you guys give to smaller bands is also essential for a scene to thrive! Stay metal!

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More