Home Belgisch FLEDDY MELCULY YAP, Leopoldsberg (29/12/2018)