Home Grensverleggers CLAN OF XYMOX

CLAN OF XYMOX

by Didier Becu

W-Fest biedt een perfecte balans tussen populaire 80’s en het alternatieve geluid uit die periode. Een van de blikvangers is ongetwijfeld Clan Of Xymox, een band die je gerust als één van de pioniers (om niet te zeggen uitvinders) van het darkwavegenre kan noemen. We hadden een uitvoerig gesprek met the man himself: Ronny Moorings.

Het klinkt bijna ongelooflijk, maar je maakt al vier decennia muziek. Het lijkt wel of ik met een veteraan praat, maar een grapje terzijde: wat is het verschil tussen toen en nu?
Dertig jaar geleden was wave zelfs aanwezig in de top 40, dus het trok veel nieuwe mensen aan. The Cure, Depeche Mode, The Sisters Of Mercy, OMD, Ultravox enz. Ze zaten allemaal in de hitlijsten. Nu is het een muzikale keuze, bijna een manier van leven omdat je het niet zo maar zal vinden, zeker niet in een top 40-positie.

Toen je je debuut Subsequent Pleasures uitbracht, heb je ooit gedacht dat dit een carrière zou worden en nog meer dat je hiermee een genre zou creëren dat vele andere bands zou inspireren?
Er is een post-punk / darkwave / synth-revival. Steeds meer nieuwe bands duiken op en er zijn merkbare donkere invloeden in de nieuwere stijlen van elektronische muziek. Muziek moet altijd evolueren en nieuwe ideeën toevoegen. Dat is de evolutie van muziek. Alle muziekgenres hebben hun voorgangers en bouwen daarop voort. Dat houdt mensen geïnteresseerd en maakt hun bereid om naar iets nieuws te luisteren.

Elk album heeft een bepaald Xymox-geluid, maar in zekere zin lijkt het alsof je altijd probeert om met een ander Xymox-geluid op de proppen te komen. Ik denk zelfs dat al je albums een andere sfeer hebben, maar Days Of Black was zeker een van de meest donkere die je maakte. Hoe komt dat? Je klinkt bijna sarcastisch, Ronny.
Actief in en buiten de band zijn, met muziek bezig zijn en een gezonde interesse hebben in wat andere mensen doen. Op die manier houd je jezelf betrokken en bij de pinken. Het belangrijkste is echter om je eigen smaak en stijl te volgen. Dat is de enige overtuigende weg die je kunt nemen. Al het andere is gewoon tijdverspilling. Het idee van Clan Of Xymox is een balans van keyboards, gitaren en bassen die alle richtingen kan uitgaan. Hiermee bekom je een grote vrijheid in het schrijven van liedjes en ik voel me niet beperkt tot één benadering. Dit album is een perfecte balans voor mij. Het past perfect bij de vorige albums in zijn puurste vorm (en dat geldt eigenlijk voor alle Xymox-platen).

Hoe waren de reacties op dit album?
Meestal uitstekend. Het lijkt bij zowel oude als nieuwe fans een snaar te hebben geraakt. Mensen reageren heel positief wanneer we een aantal nummers van het album live spelen. Dat is ook altijd een goede indicatie.

In feite is Clan Of Xymox bijna je alter ego geworden. Is Clan Of Xymox de duistere kant van Ronny Moorings?
Natuurlijk. Een belangrijk essentieel aspect van het schrijven van muziek is proberen in de donkere kant te duiken (lacht).

Wat inspireert je bij het schrijven van een nummer? Naast de dood van je vader, lijkt het wel alsof het laatste album de soundtrack is van een wereld die gek is geworden.
De muziek die ik maak is over het algemeen niet politiek geladen, af en toe neem ik de tijd voor een thema, maar eigenlijk heeft het niets te maken met huidige situaties. Het enige nummer waarmee ik iets wilde zeggen is in What Goes Around wat een aanklacht is tegen de brutale slachting van onze weinige overlevende dieren. Een jong meisje poseert trots met een pistool in haar hand op Facebook, een moord waar ze trots op is. Vandaag en op zo’n leeftijd, ongelooflijk. Je zou denken dat iedereen inmiddels weet dat de meeste diersoorten op het punt van uitsterven staan. Ik maak liever tijdloze muziek, iets waar je later op terug kunt komen. Dat is met politiek vaak niet het geval. Het wordt vrij snel gedateerd.

Het is net alsof je om de twee jaar een nieuw album maakt. Is dat een soort systeem, ben je al bezig aan nieuw materiaal voor het volgende album?
Niet op dit moment. We zijn druk bezig met liveshows tot 2020, dus ik denk dat er nog maar weinig tijd over is voor het schrijven van nieuwe muziek. Ik denk dat ik deze keer de regel van 2 tot 3 jaar ga breken (lacht).

De Xymox-songs zijn jouw songs, Ronny. Wat komt eerst, de muziek en dan de tekst?
Een beetje van beide, afhankelijk van het nummer. In de meeste gevallen komt de muziek op de eerste plaats en volgt daarna de lyrische stemming.

Het valt op hoeveel bands Clan Of Xymox antwoorden als ik hen vraag wie hen geïnspireerd heeft. Hoe voelt het dat andere artiesten je als inspiratie zien?
Een groter compliment kan ik me niet inbeelden.

Ik weet dat deze vraag bijna onmogelijk is voor je om te beantwoorden, maar ik probeer. Welk album van Clan Of Xymox betekent het meest voor jou?
Altijd de laatste, omdat dit het meest nieuwe en dus meest opwindende voor mij is.

Je hebt onlangs een tournee gedaan in de VS, met al die uitverkochte shows leek dit krankzinnig. Wat is de meest gekke locatie waar je ooit gespeeld hebt?Dat was niet in de VS, maar in Mexico City, The Sports Arena. (Arena Ciudad de México) Er waren meer dan 20.000 mensen daar. Ze probeerden het podium te bereiken. Dat geeft me nog steeds kippenvel als ik eraan denk. We gebruikten een aantal live-opnames daarvan plus een foto voor ons live-album uit 2000.

Over concerten gesproken. Het volgende concert in België is op W-Fest. Wat kunnen we verwachten?
We weten niet wat te verwachten  (lacht). In ieder geval zijn de line-ups voor dit festival episch. We zullen ons best doen, zoals altijd. Een setlist verklap ik niet. Dingen moeten een mysterie blijven tot de avond van het concert.

Zijn er acts die je graag zou zien op W-Fest?
Zoveel als mogelijk en bands die we nog nooit hebben gezien.

Winter of zomer?
Herfst en lente

Wat heb je het liefst op een festival: bier, ijs of frieten?
Een goede whisky!

De laatste woorden…
Ik hoop dat alle Belgen naar het festival zullen komen en de wereld zullen laten zien dat er nog een gezonde alternatieve scène in België is. Ik ben er zeker van!

ENGLISH VERSION

It almost sounds incredible, but you’re already music for four decades. I guess I’m talking to a veteran, but joking aside: what’s the difference between then and now?
Thirty years ago wave was even present in the top 40 , so it attracted a lot of  new kids on the block. The Cure, Depeche Mode, The Sisters Of Mercy, OMD, Ultravox etc. were all in the charts .  Now it is a musical choice , a way of life almost because you won’t find it even near to a top 40 position.

The day you released your debut Subsequent Pleasures, have you ever thought one moment that this would be a career and even more that you would create a genre which would inspire many other bands?
We are surely facing a post-punk/darkwave/synth revival as more and more new bands pop-up and there are noticeable dark influences on the newer styles of electronic music.
Music should always evolve and add some fresh ideas to older ones. That is  evolution of music. All musical genres have their predecessors and build on that. That keeps people interested and willing to listen to something new.

Every album has a certain Xymox-sound, but in a way it seems like you always try to come up with a different Xymox-sound. I even think that all your albums have a different mood, but Days Of Black surely was one of the most dark ones you made. How come? You almost sound sarcastic, Ronny.


Being active in and outside the band with music and keep a healthy interest in what other people do . That way you keep yourself recent and involved. The main thing however is to follow your own taste and style. That is the only convincing route you can take. All other is just a waste of time. The blue print or idea if you like is that with Clan Of Xymox the balance between the use of keyboards and guitars / bass could go either way , combined or focused more or less. That gives you a great liberty in song writing and I don’t feel so restricted to one approach. This album is a perfect balance to me. It fits perfectly with previous albums in its purest form (and the entire back catalogue for that matter) .

How were the reactions to this album?
Most excellent . It seems to have struck a chord in old and new fans alike. People react really responsive when we play some songs live of the album. That is always a good indication as well.

In fact, Clan Of Xymox almost has become your alter ego. Is Clan Of Xymox the dark side of Ronny Moorings?
Of course. One key essential aspect of writing music is trying to delve into this darker side 

What inspires you when writing on a song? Apart from the death of your dad, it seems like the last album was the soundtrack of a world gone mad.
The music I make is in general not political, once and a while I have a theme like this, but so far nothing to do with current situations. The only song I wanted to say something against the brutal slaughter of our few surviving wildlife is the song “ What Goes Around” . A young girl posing proudly with a gun in he hand on Facebook with her latest kills and being proud of it. This day and age , unbelievable. You’d think everyone knows by now  that most species are on the brink of extinction. I rather make timeless music, something you can relate to later,  after date. That is with politics often not the case. It gets dated pretty fast.

It’s like you’re making every two years a new album. Is that a sort of system, in fact are you already writing new material for the upcoming album?
No , not at the moment.  We are so busy with live shows up to 2020 , that I think there is little time left for writing new music. I think I a going to break the 2 to 3 year rule this time 

The Xymox-songs are made all by yourself. What comes first, the music and then the lyrics? 
A little bit of both , depending on the song.  In most cases the music comes first and triggers the lyrical mood.
It’s obvious how many bands react with Clan Of Xymox if I ask them who has inspired them. How does it feel that other artists see you as inspiration?
There couldn’t be a bigger compliment then that.


I know this question is almost impossible to answer, but I take my bet. Which album by Clan Of Xymox means most of you?
Always the last one for the reason that it is the freshest and thus the most exiting for me.
You recently did a tour in the US which looked insane because of all those sold out shows. What’s the most crazy venue of place you ever played?
Not in the USA but Mexico City , The Sports Arena. (Arena Ciudad de México )There were over 20.000 people going crazy over our music. Walking on each other heads trying to reach the stage. That still gives me goose bumps when I think of it. We used some live recordings of that plus the picture of the night on our LIVE album. ( year 2000)

 Talking about concerts. The next upcoming concert in Belgium is at W-Fest. What can we expect?
We don’t know what to expect   In any case the line ups for the festival are epic. We will do our best as always. I don’t want to give an descriptive song list . Things have to remain a mystery until the night of the concert.

Any acts on the festival you’d like to see at W-Fest?
As many as we can see and haven’t seen before


.

Winter or summer? 
Autumn and Spring

What do you prefer at a festival: beer, ice cream or French fries?
A good whisky

The last words are yours. 
I hope all Belgians will come to the festival and show the world that there is a healthy alternative scene in Belgium. I am sure of it!

W-Fest

Facebook Clan Of Xymox

Website Clan Of Xymox

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More