Home Belgisch CHARNIER

CHARNIER

by Didier Becu

Het borrelt in Brussel. De muziekscène is er levendiger dan ooit, maar er is ook een gids nodig in de jungle. Michael van Weyrd Son bijvoorbeeld, hij raakte samen met Dimitri van Wool-E Tapes meteen verknocht aan de strakke postpunk van Charnier. We hadden een gesprek met de band.

Voor Charnier begon alles twee jaar geleden met de taperelease op Wool-E Tapes, hoe belangrijk was dat voor de band?
Het was echt een belangrijke stap voor ons, want het was onze eerste release. Dimitri is de man die bij elk concert aanwezig is met een zeer goede selectie platen. Hij was de eerste die ons vroeg om een ​​release te doen.

Als ik aan Charnier denk, denk ik altijd aan een DIY-band in zijn meest pure vorm, want alles wat je tot nu toe hebt bereikt, heb je zelf gedaan door alsmaar concerten te spelen en het publiek proberen te winnen…
Feit is dat we niet echt musici zijn, maar gewoon zeer goede vrienden die geïnteresseerd zijn in muziek. We hebben al veel optredens gespeeld in het milieu van postpunk, cold wave, EBM, goth en we denken dat de mensen die deze gouden jaren als jongeren hebben meegemaakt, kunnen zien wat we met deze DIY-spirit doen, we denken dat het in de 80’s ook zo was.

Wellicht moet je alle muziek labellen, akkoord als ik Charnier als postpunk beschouw?In feite, wie zijn jouw invloeden?
We hebben nooit echt het idee gehad om een ​​bepaalde muziekstijl te gaan spelen, maar we luisteren naar veelundergroundbands. Toen we begonnen waren dat vooral cold wave, postpunk en industriële groepen. Maar we zijn niet echt eclectisch en ieder van ons heeft verschillende smaken en invloeden. Nu proberen we met onze muziek andere horizons te verkennen. We luisteren naar elektronische muziek, psychedelische muziek, experimentele geluiden, we zijn heel nieuwsgierig en kijken naar veel concerten uit verschillende stijlen. Alle bands op de Koude Golven-compilatioe, Trop Tard, Silent Servant, Phase Fatale, Solid Space, The Klinik, Diafframa, Nurse With Wound, Skeppet, Kangding Ray, Nick Cave, Hype Williams, Follakzoïd, The Holydrug Couple, Pye Corner Audio, Andy Stott, Birthday Party, Ritual Howls.

De band werd opgepikt door Weyrd Son Records. Hoe kwam je in contact met dit label, ik denk dat de input van Michael zeer belangrijk voor jullie was, niet?
Michael is een hoofdrolspeler in de muzikale scène in Brussel. We kennen hem sinds de release van de Snowy Red-tribute en we kennen ook zijn zus Alice. Hij heeft ons debuutalbum op vinyl uitgebracht nadat die op tape verscheen. Hij doet veel dingen voor ons zoals het organiseren van concerten of zoals vorig jaar het opzetten van een toer, hij promoot onze spullen, hij geeft ons steun en advies, of geeft ons gewoon pintjes in één van onze favoriete locaties in Brussel : Café Central.

Probeer dit maar eens te beantwoorden. Er zijn veel postpunkbands, maar ik kan alleen maar aan één band denken die als Charnier klinkt. Wat maakt je anders dan de rest?We maken gewoon samen muziek, we pluggen onze instrumenten in, spelen en we zien of we iets goeds vinden. Nogmaals, we zijn geen academische muzikanten die een bepaald genre proberen te doen, en we proberen ons ook niet te verbergen in het verleden. Soms zijn we moe van al die bands te zien met dezelfde geluiden en stem. Misschien zijn we bijzonder doordat we onze wensen en invloeden voorbij steken, hetgeen we gemeenschappelijk hebben is onze passie voor de rauwe geluiden.

Bands moeten evolueren, en Charnier is zeker een band met evolutie. Er is een groot verschil met nu en de tijd dat je tape uitkwam bij Wool-E Tapes. Op het podium lijkt het wel alsof Charnier een gloednieuwe band is geworden door al die nieuwe geluiden en het toevoegen van andere instrumenten.
Alice kwam er onlangs bij op de keyboards, en dit gaf ons de gelegenheid om live meer te kunnen doen. Gilles kan zich nu meer concentreren op de effecten en de ritmes. Nu speelt David de gitaar en doet Pierrot de bas We hebben vorig jaar een maand lang een tour gedaan met Drab Majesty, dus we hadden de tijd om verschillende dingen af te testen en dat gaf ons een kick om nieuwe liedjes te maken nadat we altijd maar dezelfde set hebben gespeeld.

De vraag die iedere Charnier-fan heeft, wanneer zal het nieuwe materiaal worden uitgebracht?
We zijn op het moment bezig aan het opnemen en schrijven van nieuwe liedjes, we spelen een aantal van hen tijdens onze concerten, maar omdat we alles zelf doen duurt het nog een tijdje. Misschien zullen we binnenkort wat live-opnames uitbrengen.

Je speelt binnenkort op het Weyrd Son Festival. Wat kunnen we verwachten en ben je een fan van een bepaalde Weyrd Son-band?
Ja, we spelen zaterdag en we brengen een nieuwe set met meer recente nummers, een paar gloednieuwe en een paar van het laatste album, maar dan wel met andere arrangementen. We hadden een tour met Drab Majesty, zodat we vrienden zijn geworden en hun geluid vinden we echt wel leuk. We kijken uit naar de optredens van Soft Kill, Soviet Soviet, en natuurlijk houden we heel erg van alle andere bands op het label, en dat  sinds de eerste release.

Wat is uw favoriete plaat aller tijden en waarom?
Moeilijke vraag, misschien The Modern Lovers, omdat we er altijd naar teruggrijpen, en ook omdat het bijna een soundtrack van onze vriendschap is.

Met wie zou je wel 8 uur alleen in een lift willen zitten en wat zou je dan doen?
Met Kate Bush!


ENGLISH VERSION

For Charnier everything started two years ago with the tape release on Wool-E Tapes, how important was that for the band?
It was really important to us since it is our first release, Dimitri – Wool E is the guy who is present at every concert with a very good selection of records, he was the first to ask us to do a release.

If I think of Charnier, I immediately think of a DIY-band in its most pure form, as everything you reached so far has been done by convincing the audience by playing gig after gig. Agree?
The thing is we aren’t really musicians, but more like a crew of very good friends interested in music as in art in general. We played a lot of gigs in the post-punk, cold-wave, EBM, goth and we think the people who knew these golden years as youngsters can see what we do with this DIY- spirit, we imagine it was like that in the 80’s.

All music needs to be labelled, agree if I consider Charnier as postpunk. In fact, who are your influences?
We never really had the idea of playing a particular style of music, we were just listening to a lot of
underground bands, especially cold wave, postpunk and industrial ones when we started to play, and since we are not hermetics you can hear that in our music. But the thing is we are really eclectic and each one of us have different tastes and influences. Now we are currently trying to explore and open our music to other horizons. We are listening to electronic music, psychedelic music, noise, experimental, we are really curious and watching a lot of concerts in different several styles.
All the bands on Koude Golven-compilation, Trop Tard, Silent Servant, Phase Fatale, Solid Space, The Klinik, Diafframa, Nurse With Wound, Skeppet, Kangding Ray, Nick Cave, Hype Williams, Follakzoïd, The Holydrug Couple, Pye Corner Audio, Andy Stott, Birthday Party, Ritual Howls.

The band was soon picked up by Weyrd Son Records. How did you get in touch with them, I guess the input from Michael most be quite important for you, not?
Michael is a main actor in the musical scene in Brussels. We know him since the release of the Snowy Red-tribute and we also know his sister Alice. He released our debut album on vinyl after it was out on tape. He does a lot of things for us like organising concerts and a tour last year, promoting some stuff, giving support and advices, also drifting beers in one of our favorite spot in Brussels, Café Central.

Try to answer this. There are a lot of postpunkbands around, but I can only think of one band that sounds like Charnier. What makes you different from the rest?
We just are composing together, plug the instruments, play and see if we can find something good. Again we aren’t academic musicians trying to do a particular genre, also we are trying not to be stucked by the past. Sometimes we are tired to see almost generic wave bands with all the same sounds and voice. Maybe the particularity is we are crossing our desires and influences, the thing we have in common is our passion for raw sounds.

Bands need to evolve, there’s certainly an evolution with Charnier at the time of the Wool-E Tape and now. On stage, it looks like you have become a brand new band by adding new sounds and instruments.
Alice joined us recently at the keyboards wich gave us the opportunity to make more a live set up, and permit to Gilles to have enough arms to move the effects and rythms, in the main time David took the guitar and Pierrot does the bass (they just switched).We did a tour last year during one month with Drab Majesty, so we had the time to test different things and gave us a kick to make new songs after playing often the same set.

The question every Charnier-fan has, when will the new material be released?
We are currently recording and writing new songs, we already play some of them on stage, but as we are doing all by ourselves and always composing together it takes time. Maybe we will release tapes with more live recordings.

You soon will play at the Weyrd Son Festival? What can we expect and are you fan of some particular Weyrd Son-band in particular?
Yes, we play on Saturday a new set with the more recent songs, some new and some of the last album, but with another arrangement. We had a tour with Drab Majesty so we became friends and really like their sound. We are really impatient to see Soft Kill, Soviet Soviet, and of course we really like all the other bands on the label since the first release.

What is your favourite record of all time and please state why?
Tricky question… Maybe The Modern Lovers, because we always coming back to it, and also
because it’s like a soundtrack of our friendship.

With who would you want to be alone in an elevator for 8 hours and what would you do then?
With Kate Bush !

DIDIER BECU

Weyrd Son Records

Facebook Charnier

Soundcloud

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More